Faedah mengetahui Makkiyah – Madaniyah

Faedah mengetahui Makkiyah – Madaniyah

Di antara faedah mengetahui ayat yang tergolongan dalam Makkiyah atau Madaniyah:

1. Mengetahui tempat dan waktu diturunkannya ayat Al-Qur’an, untuk membantu memahami penafsiran yang benar .

2. Memahami gaya bahasa Al-Qur’an dan memanfaatkannya dalam dakwah.

3. Memahami sirah nabawiyah dan uslub dakwahnya

- malahan terdapat perbezaan antara ayat-ayat ini :-

Pembahagian dan Perbezaan

  • Perbezaan Makkiyah dan Madaniyah 
  • Ayat Makkiyah dan ciri-cirinya 
  • Ayat Madaniyah dan ciri-cirinya 

read more..

PENGERTIAN MAKKIYAH

PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA


Cara menentukan Makki dan Madani para ulama bersandar pada dua cara utama .Manhaj sima`i naqli ( metode pendengaran seperti apa adanya ) dan Manhaj qiyasi ijtihadi ( menganalogikan dan ijtihad ).

Cara sima'i naqli ialah didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi`in yag menerima dan mendengar dari para sahabat, dimana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebahagian besar penentuan makki dan madani itu didasarkan pada cara pertama.Antara contoh-contohnya adalah bukti paling baik baginya. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma`tsur. Kitab asbabun Nuzul dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Qur`an.


Read More...

AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI


PENDAHULUAN

Wahyu-wahyu yang diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad s.a.w bermula sejak baginda berada di Mekah hinggalah baginda berpindah ke Madinah. Ayat-ayat al-Quran tersebut telah menyentuh pelbagai masalah dan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Ayat-ayat al-Quran juga telah mengubah tabiat buruk umat Arab menjadi baik dan membentuk mereka menjadi umat yang terpuji dalam jangka masa yang amat singkat.

Perlu diketahui bagaimanakah ayat-ayat al-Quran begitu mampu mengubah unat Jahiliah kepada umat yang bertamadun dalam jangka masa yang singkat selain dengan sebab ia merupakan kitab mukjizat. Antara sebab lain ialah kerana kelembutan al-Quran dalam menangani persoalan dan masalah mereka. Al-Quran berperingkat-peringkat mengubah perangai dan tabiat buruk mereka hingga akhirnya mereka meninggalkannya semua sekali dengan rela. Kerana itu wujudlah ayat-ayat al-Quran yang membatalkan ayat yang awal turunnya dan sebaliknya. Untuk mengetahui mana satu ayat yang awal dan yang akhir secara berturutan seseorang itu perlilah mengetahui dan memahami dengan tepat persoalan ayat Makki dan ayat Madani.

PENGERTIAN AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI

- Terdapat perselisihan ulama dalam mentakrifkan apakah ayat Makki dan ayat Madani. Mereka membuat takrifan tersebut biasanya berdasarkan aspek tempat dan juga masa diturunkan ayat tersebut.

# Bagi golongan yang mementingkan tempat mereka mengistilahkan ayat Makki sebagai ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w semasa baginda berada di Mekah dan kawasan sekiyarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah walaupun sesudah hijrah. Sementara ayat Madani ialah ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w di Mdinah dan kawasan sekitarnya seperti ayat yang turun di Badar dan juga di Uhud.

# Ada juga yang melihat dari aspek ayat yang diturunkan itu sendiri. Bagi mereka ayat-ayat Makki ialah ayat-ayat yang diturunkan untuk penduduk Mekah yang dikenali dengan permulaan ayatnya yang menyebut “Wahai sekalian manusia” dan “Wahai Bani Adam..” Sementara ayat-ayat Madani ialah ayat-ayat yang diturunkan khusus untuk penduduk Madinah dengan dimulakan ayat yang menyebut “Wahai orang-orang yang beriman…”.

# Bagi mereka yang merujuk kepada soal masa akan mengistilahkan ayat-ayat Makki sebagai ayat-ayat yang diturunkan sebelum baginda berhijrah ke Madinah sama ada diturunkan di Mekah, sekitarnya atau di tempat lain selain dari Mekah. Sementara ayat-ayat Madani ialah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi ke Madinah walaupun diturunkan di Mekah.

# Dari ketiga-tiga pentakrifan di atas takrifan pertama dan kedua mempunyai kelemahan yang amat nyata dan sukar untuk membuat kajian mengenai al-Quran. Ini adalah kerana sebab-sebab yang berikut:

1) Sukar untuk menentukan ayat yang tidak diturunkan di kedua-dua tempat tersebut misalnya ayat yang diturunkan di Baitul Maqdis seperti ayat:

Maksudnya : Tanyakanlah kepada orang (Rasul) yang telah kami utuskan sebelum Engkau di antara Rasul-Rasul Kami. Adakah kami adakan beberapa Tuhan Yang mereka sembah selain dari ar-Rahman. (Surah az-Zukhruf: 45)

2) Sulit untuk menentukan ayat-ayat yang tidak mempunyai kitab atau kata tuju dalam ayat yang telah dinyatakan di atas. Contohnya ayat yang ditujukan khas kepada Nabi Muhammad s.a.w sendiri, kepada orang munafik, orang-orang kafir dan juga ayat-ayat yang hanya mengandungi kisah-kisah para Nabi dan Rasul terdahulu. Ini terdapat dalam ayat berikut :

Maksudnya: Wahai Nabi, mengapakah engkau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan Oleh Allah kepada kamu kerana mahu memenuhi kehendak isteri-isteri Kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Mha Penyayang. (Surah at-Tahrim: 1)

3) Begitu juga firman Allah dalam ayat yang berikut adalah dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang turun di Madinah kerana turun selapas hijrah walaupun tempat turunnya di Mekah iaitu sewaktu pembukaan Mekah.

Maksudnya : Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu supaya menunaikan Amanah kepada yang empunya dan apabila kamu menghukum di antara Manusia hendaklah kamu menghukumnya dengan adil. Sesungguhnya Allah Adalah sebaik-baik Pemberi Ingat\nasihat kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan lagi Amat Maha Melihat. (Surah an-Nisa’: 58)

SURAH-SURAH AL-QURAN YANG DISEBUT SEBAGAI MAKKI DAN MADANI

# Para ulama telah sependapat membahagikan 114 surah dalam al-Quran kepada surah-surah Makki dan Madani seperti berikut: Surah-surah Makki -Termasuk di dalam surah Makki sebanyak 82 surah iaitu surah :


1) al-A’raf

2)al-A’la

3)al-A’diyat

4)al-Ahqaf

5)al-A’laq

6)al-An’am

7)al-Anbiya’

8)an-Nisa’

9)al-Ankabut

10)al-‘Asyr

11)al-Balad

12)al-Buruj

13)ad-Dhuha

14)ad-Dukhan

15)al-Fajr

16)al-Fathir

17)al-Fill

18)al-Furqan

19)al-Ghasyiyah

20)al-Hajj

21)as-Sajdah

22)al-Haqqah

23)al-Hijr

24)Hud

25)al-Humazah

26)Ibrahim

27)al-Infitar

28)al-Insyirah

29)al-Insyiqaq

30)al-Isyraq

31)al-Jathiyah

32)al-Jin

33)al-Kafirun

34)al-Kahfi

35)al-Kauthar

36)al-Lahab

37)al-Laili

38)Luqman

39)al-Maarij

40)al-Ma’un

41)Maryam

42)al-Muddathir

43)al-Mukmin

44)al-Mukminun

45)AL-Mulk

46)al-Mursalat

47)al-Muthaffifin

48)al-Muzammil

49)an-Naba’

50)an-Najm

51)an-Nahl

52)an-Naml

53)an-Naziat

54)Nuh

55)Qaff

56)al-Qalam

57)al-Qamar

58)al-Qariah

59)al-Qasas

60)al-Qiyamah

61)Quraisy

62)ar-Rumm

63)as-Saba’

64)Shad

65)as-Soffat

66)a-Syam

67)as-Syua’rak

68)as-Syura

69)at-Takathur

70)at-Takwir

71)Taha

72)at-Thariq

73)at-Thur

74)at-Tin

75)al-Waqiah

76)Yassin

77)Yunus

78)az-Zariyat

79)az-Zukhruf

80)az-Zumar

81)al-Insan

82) Fussilat


-Surah-surah Madani - Termasuk di dalam surah-surah Madani sebanyak 20 surah iaitu:

1)al-Baqarah 2)Ali Imran 3)an-Nisa’ 4)al-Maidah 5)al-Anfal 6)at-Taubah 7)an-Nur 8)al-Ahzab 9)Muhammad 10)al-Fathu 11)al-Hujurat 12)al-Hadid 13)al-Mujadalah 14)al-Hasyr 15)al-Mumtahanah 16)al-Jumu’ah 17)al-Munafiqun 18)at-Thalaq 19)at-Tahrim 20)an-Nashr

- Terdapat 12 surah yang ulama tidak sependapat untuk memasukkannya sebagai surah Madani iaitu surah:

1)al-Fatihah 2)ar-Ra’du 3)ar-Rahman 4)as-Soff 5)at-Thaghabun 6)al-Muthaffifin 7)al-Qadr 8)al-Baiyinah 9)al-Zilzalah 10)al-Ikhlas 11)al-Falaq 12)an-Nass

- Terdapat juga surah-surah yang mempunyai pengecualian iaitu ia dimasukkan ke dalam surah Madaniyah tetapi terdapat di dalamnya ayat-ayat Madani. Contohnya dalam surah al-Anfal sebagai surah Madani tetapi terdapat ayat yang diturunkan di Mekah iaitu ayat yang ke-30 begitu juga ayat yang ke-64. ayat 30 diturunkan kepada Nabi menerangkan tujuan orang Musyrikin yang hendak membunuh Nabi dan Nabi diperintahkan berhijrah ke Madinah. Sementara ayat yang ke-64 diturunkan kepada Nabi selepas Saidina Umar al-Khattab memeluk agama Islam.

- Begitu juga sebaliknya dalam surah Makkiyah terdapat ayat-ayat Madani seperti surah al-An’am yang dimasukkan ke dalam surah-surah Makki kecuali ayat 101-153 diturunkan di Madinah. Begitu juga surah al-Hajj adalah surah Makki tetapi ayat 19 diturunkan di Madinah.

AYAT-AYAT YANG DIHUKUM MAKKI DAN MADANI

# Selain dari itu terdapat juga ayat-ayat yang diturunkan di Mekah tetapi dihukumkan Madani dan diturunkan di Madinah tetapai dihukumkan Makki. Ayat-ayat itu dihukumkan demikian kerana melihat dan meneliti kandungan dan tajuk yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut misalnya:

a) Ayat turun di Mekah dihukumkan Madani

- Iaitu ayat 13 dalam surah AL-Hujurat yang diturunka di Mekah semasa pembukaan Mekah iaitu selepas hijrah maka ia dihukumkan Madani. Khitab yang dibawa adalah umum yang menyebabkan ia tidak boleh dikatakan sebagai Makki atau Madani. Oleh itu ia dimasukkan ke dalam ayat Makki tetapi dihukumkan sebagai hukum Madani.

b) Ayat turunkan di Madinah dihukumkan Makki

- Iaitu ayat-ayat di dalam surah al-Mumtahanah yang diturunkan di Madinah. Khitab yang dibawa adalah untuk orang Musyrikin. Begitu juga ayat-ayat pada permulaan surah al-Baqarah. Oleh itu, ayat-ayat tersebut dikatakan sebagai ayat Madani tetapi hukumnya Makki. Cara-cara untuk mengenal ayat-ayat Makki dan Madani

# Untuk mengetahui sesuatu perkara yang sebenarnya secara pasti tentulah kita sendiri perlu melihat atau menyaksikan perkara tersebut begitu juga dengan al-Quran. Untuk mengetahui dengan pasti tentang apakah itu ayagt Makki atau Madani sudah pasti kita perlu hadir di dalam masa penurunan wahyu tersebut. Namun begitu tentulah mustahil sama sekali untuk kita mengulangi kembali perkara yang telah berlaku. Oleh yang demikian, ulama telah sependapat bahawa pada hari ini sekiranya kita ingin mengetahui ayat Makki dan Madani hanya dengan dua cara sahaja iaitu:

1) Cara mendengar dari dalil-dalil Naqli Iaitu mendengar dalil-dalil Naqli yang disandarkan kepada riwayat yang sahih dari para Sahabat yang hidup semasa wahyu itu diturunkan atau riwayat yang sahih para tabiin yang bertemu dengan sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu

2) Cara kias ijtihad Iaitu dengan cara melihat, meneliti dan membuat kajian terhadap ayat-ayat al-Quran berdasarkan perbahasan di atas. Sekiranya ia mempumyai khitab yang lebih membicarakan orang Musyrikin maka kita mengenalinya sebagai ayat Makki dan sekiranya ayat tersebut membicarakan tentang kes atau tindakan maka kita akan memasukkan ke dalam ayat Madani. Begitulah seterusnya dalam hal-hal yang tertentu yang kita telah bincangkan di atas.

Ciri-ciri pengenalan Ayat-Ayat Makki dan Madani

# Berikut merupakan beberapa cirri umum yang dapat membantu kita mengenali sama ada sesuatu ayat itu Makki atau Madani

A-Ciri-ciri Ayat Makki

1) Setiap surah yang di dalamnya mengandungi ayat sajadah.

2) Setiap ayat yang mempunyai kalimah kalla (كلا)

3) Setiap ayat yang mengandungi perkataan (ياايهاالناس) dan tidak mengandungi perkataan ( ياايهاالذينءامنوا)

4)Setiap ayat yang mengandungi kisah para Nabi dan Rasul yang terdahulu melainkan surah al-Baqarah.

5) Ayat-ayat yang mengandungi kisah Nabi Adam dan Hawa kecuali di dalam surah al-Baqarah.

6) Setiap ayat dan surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah seperti (حم) dan (الم) di pangkal surah kecuali surah al-Baqarah dan Ali Imran.

Keenam-enam ciri di atas mmerupakan suatu kaedah yang agak tepat dalam penentuan tersebut. Walaupun begitu tanda-tanda berikut merupakan tanda yang dapat mentarjihkan lagi iaitu;

1) Ayat dan surahnya berbentuk pendek, ringkas dan mempunyai kata-kata yang bertenaga, berapi serta sebutan yang sama.

2) Ayat dan surahnya mengandungi seruan beriman kepada Allah dan galas an hari Akhirat (syurga dan neraka).

3) Ayat dan surahnya mengandungi seruan agar manusia memperbaiki akhlak dan berakhlak dengan akhlak yang mulia serta memperbanyakkan amalan kebajikan.

4) Ayat dan surahnya mengandungi celaan terhadap perbuatan kaum Musyrikin dan pemimpin-pemimpin mereka.

5) Ayat dan surahnya mengandungi sumpah-sumpah selaras dengan tabiat orang Arab yang suka bersumpah.

B- Ciri-ciri Surah Madani

1) Setiap surahnya mengandungi keizinan dari Allah untuk berjihad dan meherangkan hukum-hukum mengenainya.

2) Setiap ayat dan surah yang membicarakan tentang kaum Munafiqun kecuali surah al-Ankabut.

3) Setiap ayat dan surah membicarakan tentang hukum-hukum faraid, soal-soal hak, undang-undang awam, social dan kenegaraan.

4) Setiap ayat dan surah yang mengandungi perdebatan dengan ahli kitab dan seruan terhadap mereka supaya tidak keterlaluan dalam agama. Kesemua ciri di atas adalah sebagai ciri-ciri umum yang membezakannya dengan ayat-ayat Makki.

Ciri tersebut ditambahi lagi dengan perkara-perkara berikut yang lebih mengukuhkannya iaitu:

1) Kebanyakan ayat dan surahnya panjang-panjang dan meleret-leret dengan perbicaraan yang tenang.

2) Setiap hujah dan dalil mengenai hakikat Islam dan Iman dibicarakan secara lebih terperinci.

HIKMAT DAN KEPENTINGAN MENGETAHUI AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI

# Mengetahui ilmu ayat-ayat Makki dan Madani mempunyai faedah yang besar bagi umat Islam antaranya:

1) Pengetahuan mengenainya memudahkan seseorang itu membuat tafsiran ke atas satu-satu ayat secara tepat dan pasti. Sekiranya tidak maka kemungkinan besar ia akan membuat suatu tafsiran yang tidak tepat atau mungkin salah dan tidak memenuhi kehendak Allah s.w.t.

2) Dengan pengetahuan tersebut membolehkan kita mengenali dan memahami secara pasti sejarah perundangan Islam dari awal hingga akhir. Ini akan menambah keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t.

3) Pengetahuan mengenainya akan membolehkan kita menentukan ayat-ayat Nasih dan Mansuh. Ini membantu kita dalam menentukan seuatu hukum.

4) Kepastian mengetahui bab ini akan menambah keyakinan kepada al-Quran dan agama Islam itu sendiri kerana ketelitian umatnya demi kesejahteraan umat seluruhnya.

PENGETAHUAN TENTANG TURUNNYA AYAT YANG PERTAMA DAN TERAKHIR

Gambaran tentang turunnya al-Qur’an kepada Rasulullah s.a.w seperti adanya suatu kekuatan yang turun dari tempat yang tinggi dan diterima oleh seseorang. Ini menunjukkan bahawa ia telah diturunkan daripada tempat yang lebih tinggi. Maka betapa tingginya kedudukan al-qur’an dan betapa besarnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup manusia, menghubungkan langit dengan bumi, dunia dan akhirat.

Pengetahuan mengenai sejarah perundangan Islam daripada sumber pertamanya iaitu al-Qur’an akan memberikan kepada kita sesuatu ilmu tentang tahapnya dalam hukum dan hubungkaitannya dengan keadaan tempat di mana hukum itu diturunkan tanpa menimbulkan perselisihan antara yang terdahulu dengan yang akan datang. Masalah seperti ini memerlukan sesuatu kajian mengenai apa yang pertama sekali turun dan apa yang terakhir. Dan kajian seperti itu juga, menuntut adanya perbahasan mengenai segala hukum-hakam Islam seperti makanan, minuman, peperangan dan lain-lain.

Para ulama’ mempunyai banyak pengalaman dalam perkara yang mula-mula diturunkan dan apa yang terakhir. Di sini saya akan paparkan dengan ringkas, kemudian saya dedahkan pandangan yang paling benar.

Gambaran tentang turunnya al-Qur’an

Gambaran tentang turunnya al-Qur’an kepada Rasulullah s.a.w seperti adanya suatu kekuatan yang turun dari tempat yang tinggi dan diterima oleh seseorang. Ini menunjukkan bahawa ia telah diturunkan daripada tempat yang lebih tinggi. Maka betapa tingginya kedudukan al-qur’an dan betapa besarnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup manusia, menghubungkan langit dengan bumi, dunia dan akhirat.

Pengetahuan mengenai sejarah perundangan Islam daripada sumber pertamanya iaitu al-Qur’an akan memberikan kepada kita sesuatu ilmu tentang tahapnya dalam hukum dan hubungkaitannya dengan keadaan tempat di mana hukum itu diturunkan tanpa menimbulkan perselisihan antara yang terdahulu dengan yang akan datang. Masalah seperti ini memerlukan sesuatu kajian mengenai apa yang pertama sekali turun dan apa yang terakhir. Dan kajian seperti itu juga, menuntut adanya perbahasan mengenai segala hukum-hakam Islam seperti makanan, minuman, peperangan dan lain-lain.


Para ulama’ mempunyai banyak pengalaman dalam perkara yang mula-mula diturunkan dan apa yang terakhir. Di sini saya akan paparkan dengan ringkas, kemudian saya dedahkan pandangan yang paling benar.Yang Turun Pertama Kali


1. Pendapat yang paling sahih mengenai ayat yang pertama kali turun ialah :

Firman Allah s.w.t :


Dalil pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani ( Bukhari dan Muslim ) dan lainnya, daripada Aishah yang mengatakan : “ sesungguhnya apa yang mula-mula berlaku terhadap Rasulullah s.a.w adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Dia melihat dalam mimpi itu datangnya bagaikan terang pagi hari. Kemudian dia suka menyendiri ( khalwat ). Dia pergi ke gua Hira’ untuk beribadah beberapa malam. Untuk itu ia membawa bekal. Kemudian ia pulang kepada Khadijah r.a , maka Khadijah pun memberinya bekal seperti sebelumnya. Dalam gua Hira’ datanglah kepada Beliau satu kebenaran iaitu seorang Malaikat lalu berkata kepada Nabi : “ bacalah !” Rasulullah menceritakan, maka aku pun menjawab ‘ aku tidak pandai membaca’. Malaikat tersebut mandakapku sehingga aku berasa amat payah lalu aku dilepaskan dan dia berkata lagi ‘ bacalah’ maka aku pun menjawab : aku tidak pandai membaca lalu dia mendakapku yang kedua kali sampai aku payah dibuatnya. Kemudian dia lepaskan lagi dan berkata : “bacalah” aku menjawab ‘aku tidak pandai membaca’ maka dia mendakapku kali yang ketiga sehingga aku payah dibuatnya, kemudian dia berkata : “Iqra’ bismirabbikal lazi khalaq ……….hingga ayat yang kelima”

2. Dikatakan pula, bahawa yang pertama kali turun adalah ayat :


Firman Allah s.w.t :

http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8J7TDhY0jI/AAAAAAAAAPY/0e4GNyD8T0c/s400/AQ-2.bmp
Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, katanya : “ aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah : yang manakah di antara al-Qu’ran itu yang turun pertama kali? Dia menjawab : “Ya ayyuhal muddaththir. Aku bertanya lagi : ataupun iqra’ bismirabbika? Dia menjawab : aku katakana kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w kepada kami, sabdanya yang menbawa maksud :

“ sesungguhnya aku berdiam diri di gua Hira’. Maka apabila sudai selesai aku turun lalu aku meneroka lembah. Aku melihat ke hadapan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Lalu aku lihat ke langit, tiba-tiba aku melihat Jibril yang amat menakutkan. Maka aku pulang menjumpai Khadijah. Khadijah memerintahkan mereka menyelimut aku. Mereka pun menyelimut aku. Lalu Allah menurunkan : Wahai orang yang berselimut; bangkitlah, lalu berilah peringatan"


Hadis Jabir ini dapat dijelaskan bahawa soalan itu mengenai surah yang diturunkan secara penuh. Jabir menjelaskan bahawa surah Muddassir lah yang turun secara penuh sebelum surah Iqra’ diturunkan; kerana yang turun pertama sekali daripada surah Iqra’ itu hanyalah beberapa ayat sahaja.


Dengan demikian, maka ayat al-Qu’ran yang mula-mula sekali turun secara mutlak ialah Iqra’ dan surah yang mula-mula sekali diturunkan secara lengkap, sehabis terhentinya wahyu ialah “ Ya ayyuhal mudathir” dan wahyu yang berhubungkait masalah kenabian pertama sekali turun adalah Iqra’.


3. Pendapat lain mengatakan bahawa pertama kali turun adalah surah al-Fatihah. Mungkin yang dimaksudkan adalah surah yang pertama kali turun secara lengkap.

4. Ada juga yang berpendapat bahawa yang mula-mula sekali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim, kerana basmalah turun mendahului setiap surah.Yang Terakhir Kali Diturunkan


1. Ada yang berpendapat bahawa ayat yang terakhir adalah ayat mengenai riba. Ini berdasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari daripada Ibnu Abbas, yang mengatakan bahawa ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat tentang riba.

Firman Allah s.w.t :

http://2.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8J7TThY0kI/AAAAAAAAAPg/AGzWZoDTo08/s400/AQ-3.bmp

2. Ada yang berpendapat, ayat al-Qu’ran yang terakhir diturunkan ialah :


Firman Allah s.w.t :

http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RFza1B5NI/AAAAAAAAATE/jvkeVTkPAPA/s400/4.JPG


Ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa’I dan lain-lain, daripada Ibnu Abbas dan Sa’id bin Jubair. “ayat al-Qu’ran yang kali terakhir turun ialah : “dan peliharalah dirimu daripada azab yang berlaku pada suatu hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah s.w.t……

3. Dikatakan yang terakhir kali turun itu ialah ayat tentang hutang, berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Sa’id bin al-Musayyab : … “telah sampai kepadanya bahawa ayat al-Qu’ran yang paling muda di Arsy ialah ayat mengenai hutang.”

Firman Allah s.w.t :http://2.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RFzq1B5OI/AAAAAAAAATM/HFiXvLQOhtA/s400/5.JPG

Ketiga-tiga riwayat ini dapat disatukan, iaitu bahawa ketiga-tiga ayat tersebut di atas diturunkan sekali gus langsung seperti yang dalam mushaf. Ayat mengenai riba, ayat peliharalah dirimu....., dan ayat tentang hutang, itu masih satu kisah. Setiap perawi menggambarkan bahawa sebahagian daripada yang diturunkan itu sebagai yang terakhir kali dan itu memang benar. Dengan demikian, maka ketiga-tiga ayat tersebut tidak saling bercanggah.

4. Ada lagi yang berpendapat bahawa yang terakhir kali diturunkan adalah ayat tentang kalalah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Barra’ bin ‘Azib, katanya : “ ayat yang terakhir diturunkan ialah :

Firman Allah s.w.t :

http://2.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RFzq1B5PI/AAAAAAAAATU/03fwg94P3wI/s400/AQ-6.JPG


Ayat yang turun terakhir menurut hadis Barra’ ini adalah berhubung rapat dengan masalah warisan.


5. Pendapat yang lainnya yang terakhir diturunkan ialah :


Firman Allah s.w.t :

http://3.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RFz61B5QI/AAAAAAAAATc/2-Xog39RyJ4/s400/AQ%3D7.JPG


Mungkin yang dimaksudkan adalah ayat yang terakhir yang diturunkan daripada surah At-Taubah. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bahawa hadis ini memaklumkan bahawa surah ini adalah surah terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah kerana ayat ini mengisyaratkan wafatnya Nabi s.a.w. Sepertimana yang difahami oleh sebahagian sahabat atau mungkin juga surah ini surah yang terakhir diturunkan.

6. Pendapat lainnya yang terakhir kali diturunkan adalah surah Al-Ma’idah. Ini berdasarkan riwayat Tirmizi dan Hakim, daripada Aisyah r.a, tetapi menurut kami, surah itu surah yang terakhir kali turun dalam masalah hukum halal dan haram, sehingga tidak ada satu hukum pun yang dimansukh di dalamnya.


7. Ada juga yang mengatakan bahawa yang terakhir kali turun adalah:


Firman Allah s.w.t :


http://3.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RFz61B5RI/AAAAAAAAATk/CroOmSonhC0/s400/AQ%3D8.JPG


Pendapat ini berhujah dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih melalui Mujahid, daripada Ummu Salamah, dia berkata : “ayat yang terakhir kali turun adalah ayat : “maka Tuhan memperkenalkan permohonan mereka, sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kaummu…” hingga akhir ayat tersebut.


Sebab adanya hadis ini adalah soalan dari Ummu Salamah : “wahai Rasulullah, aku melihat Allah menyebut tentang kaum wanita. Maka turunlah ayat : dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain.


Dan turun pula “ Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang muslim … "

Serta ayat ini : “ Maka Tuhan mereka…” ayat ini adalah yang terakhir diturunkan daripada ketiga-tiga ayat di atas. Di dalamnya tidak hanya disebutkan kaum lelaki secara khas, tetapi juga perempuan.

Daripada riwayat itu, jelaslah bahawa ayat tersebut terakhir turun di antara ketiga-tiga ayat di atas, juga yang terakhir turun daripada ayat-ayat yang dalamnya disebutkan kaum wanita.8. Ada yang berpendapat, ayat yang terakhir turun ialah :


Firman Allah s.w.t :

http://2.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RF_q1B5SI/AAAAAAAAATs/gJYFoy6JIWY/s400/AQ%3D9.JPG


Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan lainnya daripada Ibnu Abbas.
Katanya : ayat ini iaitu Surah An-Nisa’ ayat 93 adalah ayat yang terakhir dan tidak dinasakh oleh sesiapa pun.

Ungkapan “ ia tidak dinasakh oleh sesiapa pun” itu menunjukkan ayat itu ialah ayat yang terakhir turun dalam masalah hukum membunuh mukmin dengan disengajakan.

Ada juga berpendapat yang berdasarkan kepada riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas, katanya : “ surah terakhir yang diturunkan ialah :


Firman Allah s.w.t :

http://2.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RF_q1B5TI/AAAAAAAAAT0/ByHxXUWjQVA/s400/AQ%3D10.JPG


Semua pendapat itu tidak disandarkan kepada Nabi. Masing-masing hanya ijtihad dan dugaan sahaja. Mungkin pula bahawa masing-masing mereka itu memberitahu apa yang terakhir didengarnya daripada Rasulullah s.a.w. atau mungkin juga masing-masing mengatakan hal itu berdasarkan apa yang terakhir diturunkan dalam perkara perundangan tertentu atau dalam masalah surah terakhir yang diturunkan secara lengkap seperti pendapat-pendapat yang lain.


Yang Pertama Diturunkan Secara Tematik.


Para ulama juga membincangkan mengenai ayat-ayat yang pertama diturunkan berdasarkan isi pada temanya. Diantaranya :

1. Mengenai makanan


Firman Allah s.w.t :

http://3.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RF_61B5UI/AAAAAAAAAT8/DmRC4HuA_ng/s400/AQ%3D11.JPG
Firman Allah s.w.t :


http://4.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RGAK1B5VI/AAAAAAAAAUE/um86VZ0eINI/s400/AQ%3D12.JPG
Firman Allah S.W.T:

http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RGAa1B5WI/AAAAAAAAAUM/UIyAgcLtSLg/s400/AQ%3D13.JPG

Firman Allah s.w.t :

http://2.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RGRq1B5XI/AAAAAAAAAUU/UnVI1-m-pAY/s400/AQ%3D14.JPG

2. Masalah minuman


Ayat pertama kali diturunkan mengenai khamar ialah :Firman Allah s.w.t. :
http://3.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RLI61B5dI/AAAAAAAAAVE/vR-gzoVNmYE/s400/AQ-15.JPG

Firman Allah s.w.t :


http://3.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RGR61B5YI/AAAAAAAAAUc/baMPsYG94_I/s400/AQ%3D15.JPG
Firman Allah s.w.t :

http://4.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RGSK1B5ZI/AAAAAAAAAUk/L-Hgc_Aad1U/s400/AQ%3D16.JPG
3. Mengenai Perang

Firman Allah:

http://4.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RGSK1B5aI/AAAAAAAAAUs/lo2Lo8qw4Pw/s400/AQ%3D17.JPG

Manfaat Perbahasan Ini


Mengetahui ayat-ayat yang pertama dan terakhir kali diturunkan itu mempunyai banyak faedah, diantara yang paling penting ialah


a) Menjelaskan mengenai perhatian yang diperolehai al-Quran sebagai bentuk penjagaan dan penetapan ayat-ayatnya. Para sahabat telah menghayai al-Quran ini ayat demi ayat sehingga mereka mengerti waktu dan tempat dimana ayat itu diturunkan. Mereka telah menerima daripada Rasulullah s.w.a mengenai ayat-ayat yang diturunkan kepadanya dengan sepenuh hati. Al-Quran adalah dasar agama penggerak iman dan sumber kemuliaan serta maruah mereka. Ini membawa kesan positif iaitu al-Quran akan terselamat daripada sebarang perubahan dan sebarang penyelewengan.

Firman Allah:
http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R-RGSa1B5bI/AAAAAAAAAU0/EhinOyvT4NY/s400/AQ%3D18.JPG
b) Mengetahui rahsia syariat islam yang selari denga sejarah perjalanan subernya yang utama. Dengan peyunjuk Ilahi ayat-ayat al-Quran dapat menjawab persoalan jiwa manusia, membawanya lebih mulia dengan metod yang bijaksana, lalu menempat mereka dalam darjat kesempurnaan. Ayat-ayat al-Quran juga dapat menghantar manusia kepada jalan hidup lurus dan benar melalui penetapan hukum-hakam secara bertahap. Demikian juga dalam masalah kehidupan masyarakat.

c) Dalam mengumpulkan mana-mana ayat yang nasakh dengan mansukh, kadang-kadang terdapat dua ayat atau lebih dalam satu masalah. Tetapi ketetuan hukum dalam satu ayat berbeza dengan ayat yang lain. Apabila dikethui mana yang pertama diturunkan dan mana yang kemudian. Maka ketentuan hukum mutakhir yang terakhir diturunkan itu menghapus ketentuan hukum ayat yang diturunkannya sebelumnya

Para ulama telah berselisih pendapat mengenai penurunan al-Quran. Namun demikian kita akan menerima dan membincangkan bahawa al-Quran diturunkan melalui tiga peringkat iaitu:

Peringkat pertama : Penurunan al-Quran dari Allah swt ke Luh Mahfuz iaitu satu-satunya tempat yang termulia yang terkumpul di dalamnya segala ketentuan Allah untuk semua makhluk-Nya. Ini terbukti dengan firman Allah swt:

http://2.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8EUojhY0RI/AAAAAAAAANI/l3IVMb_Mqyc/s400/buruj.bmp

Maksudnya : “Bahkan ia al-Quran yang mulia. Di papan yang terpelihara (Luh Mahfuz)”
(Surah al-Buruj:21)


Hikmah Penurunan al-Quran peringkat pertama : merupakan kemuliaan bagi al-Quran itu sendiri kerana tempat tersebut nerupakan semulia-mulia tempat di sisi Allah. Peringkat ini juga perlu kerana peringkat itu menyempurnakan kewujudan Luh Mahfuz iaitu tempat bagi segala perangcangan yang wujud di ala mini dan al-Quran adalah termasuk di dalam perancangan Allah ke dunia ini. Penurunan peringkat ini adalah secara sekaligus.


Peringkat kedua : Penurunan peringkat ini ialah penurunan al-Quran dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Bukti adanya peringkat penurunan ini ialah firman Allah swt:

http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8EUwThY0SI/AAAAAAAAANQ/T-fJND70S40/s400/qadar1.JPG

Maksudnya : “Sesungguhnya Kami turunkannya (al-Quran) pada malam Lailatul Qadar.”
(Surah al-Qadar:1)

Begitu juga dengan firman Allah dalam ayat berikut :


http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8EU3ThY0TI/AAAAAAAAANY/aToEqPn4vXk/s400/dukhan3.bmpMaksudnya : “Sesungguhnya Kami menurunkan ia pada malam yang berkat, sesungguhnya Kami pemberi peringatan kepada manusia.”
(Surah ad-Dukhan:3)

Dalam firman Allah yang lain di dalam ayat yang berikut :


http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8EVhThY0UI/AAAAAAAAANg/9DAVAca3UN4/s400/untitledbaqarah185.JPG

Maksudnya : “Bulan (puasa) yang diturunkan di dalamnya al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan beberapa keterangan dari petunjuk itu dan membezakan antara yang hak dan yang batil.”
(Surah al-Baqarah:185)


Penurunan peringkat ini adalah masih dalam keadaan sekaligus. Ini dapat dilihat dari hadith yang telah diriwayatkan :

http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8EVzThY0VI/AAAAAAAAANo/GD4YHHrKHM0/s400/hadith.bmpMaksudnya : “ Diturunkan al-Quran ke langit dunia dalam jumlah sekaligus pada malam Lailatul Qadar kemudian diturunkan sesudah itu selama dua puluh tahun”

Walaupun begitu terdapat juga beberapa pendapat ulama’ yang tidak berapa kuat mengatakan bahawa penurunan tersebut adalah berperingkat-peringkat. Antaranya :

Diturunkan al-Quran pada peringkat ini selama 23, 24 atau 25 malam Lailatul Qadar.
Diturunkan al-Quran buat kali pertama pada malam lailatul Qadar dan seterusnya secara berperingkat-peringkat.
Diturunkan oleh Malaikat Hafazah kepada Malaikat Jibril a.s dalam jangka masa 24 malam.


Peringkat ketiga : Iaitu peringkat penurunan dari Baitul Izzah ke dada Rasulullah s.a.w secara beransur-ansur selama 22,23,24 atau 25 tahun mengikut perselisihan pendapat para ulama’. Dalil bagi peringkat ini adalah firman Allah dalam ayat yang berikut :

http://3.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8EXDzhY0WI/AAAAAAAAANw/N9SWdU43X5g/s400/israa%27106.JPG

Maksudnya : “Al-Quran ini Kami turunkan secara beransur-ansur supaya engkau bacakan kepada manusia dengan cara perlahan-lahan dan Kami turunkannya sedikit-sedikit.”
(Surah al-Isra’:106)

Firman Allah lagi dalam al-Quran :

http://4.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8EXEDhY0XI/AAAAAAAAAN4/inX7REyzTgg/s400/syu%27ara%27194.bmp

Maksudnya : “Diturunkan oleh Roh Suci (Jibril a.s). Ke dalam hati engkau (Ya Muhammad) supaya engkau memberi peringatan.”
(Surah as-Syu’ara:194)

Begitu juga firman Allah dalam ayat yang berikut :

http://1.bp.blogspot.com/_vqU1xIoxps8/R8EXEThY0YI/AAAAAAAAAOA/iI-GR6Z1uVA/s400/nahl89.JPG

Maksudnya : “Kami turunkan kepada engkau (Ya Muhammad) Kitab (al-Quran) untk menerangkan bagi tiap-tiap sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat serta khabar gembira bagi orang islam.”
(Surah an-Nahl:89)


Hikmah diturunkan al-Quran berperingkat-peringkat :

Sesungguhnya terdapat banyak hikmah mengapa Allah menurunkan al-Quran secar berperingkat-peringkat:

• Peringkat-peringkat tersebut dapat membezakan Kitab al-Quran dengan Kitab-kitab Allah terdahulu. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat sementara yang lain secara sekaligus.
• Peringkat-peringkat tersebut dapat mengagungkan Kitab al-Quran iaitu kedatangannya disebar kepada seluruh penghuni alam dari langit sampailah ke bumi.
• Peringkat-peringkat tersebut sesungguhnya bertujuan untuk menambahkan keyakinan kepada seluruh makhluk penghuni semua penjuru alam bahawa al-Quran sebagai kitab yang terakhir itu adalah dari Allah dan bukan ciptaan Nabi Muhammad atau sebagainya.
• Penurunan secara yang demikian sesungguhnya juga memuliakan kerasulan junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w sebagai penyudah dan Penghuu segala Nabi.


Al-Quran terbukti diturunkan untuk menjadi petunjuk dan hidayah yang mengubah masyarakat Jahiliyah yang buruk kepada umat Islam yang berbudi pekerti mulia dan mampu mengubah alam. Maka sesungguhnya al-Quran itu adalah hidayah dan rahmat bagi sekalian alam.

PERINGKAT PENURUNAN AL-QURAN

PERINGKAT PENURUNAN AL-QURAN

Allah s.w.t telah memuliakan Al-Quran dengan menurunkannya sebanyak tiga peringkat. Para ulama menyatakan penurunan Al-Quran berlaku dalam dua bentuk iaitu secara sekaligus dan berperingkat. Namun begitu, ulama berselisih pendapat tentang berapa kali berlakunya penurunan secara sekaligus. Terdapat tiga pandangan mengenai hal ini iaitu dari Allah SWT ke al-Lauh al-Mahfuz, dari al-Lauh al-Mahfuz ke Bait al-‘Izzah ke langit dunia dan kepada malaikat Jibril a.s dalam tempoh 20 malam 3 tahun...

AL-QURAN DITURUNKAN

PERINGKAT PENURUNAN AL-QURAN

Allah s.w.t telah memuliakan Al-Quran dengan menurunkannya sebanyak tiga peringkat. Para ulama menyatakan penurunan Al-Quran berlaku dalam dua bentuk iaitu secara sekaligus dan berperingkat. Namun begitu, ulama berselisih pendapat tentang berapa kali berlakunya penurunan secara sekaligus. Terdapat tiga pandangan mengenai hal ini iaitu dari Allah s.w.t ke al-Lauh al-Mahfuz, dari al-Lauh al-Mahfuz ke Bait al-‘Izzah ke langit dunia dan kepada malaikat Jibril a.s dalam tempoh 20 malam 3 tahun.

Peringkat pertama = Dari Allah s.w.t ( Dari al-Lauh al-Mahfuz )
Peringkat kedua = Bait al-‘Izzah di langit dunia (Malaikat Jibril a.s
dalam masa 20 malam)
Peringkat ketiga = Rasullallah s.a.w ( 23 tahun )


Dari Allah SWT ke al-Lauh al-Mahfuz

Penurunan ini berlaku sekaligus dengan tujuan untuk membuktikan ketinggian dan kekuasaan Allah SWT. Para malaikat menyaksikan bahawa segala perkara yang ditentukan oleh Allah SWT adalah benar-benar berlaku. Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al-buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi:
بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوظِ
“Bahkan ialah Al-Quran Yang tertinggi kemuliaannya; (lagi Yang terpelihara Dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz.”

Keadaan
- Ketika adanya al-Quran ini di Lauh al-Mahfuz , tidak ada sesiapapun yang tahu mengenainya melainkan Allah s.w.t Yang Maha Mengetahui.
Hikmah
- Hikmah diturunkan Al-Quran ini secara sekaligus pasti sepenuhnya menunjukkan bahawa setiap apa yang ditentukan oleh Allah swt dengan ketentuan dan kekuatannya pada setiap apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi.
- Tidak dapat dinafikan, sesungguhnya beriman dengannya(AlQuran) adalah kekuatan bagi iman seseorang hamba kepada Tuhannya.
Dari al-Lauh al-Mahfuz ke Bait al-‘Izzah di langit dunia.
Peringkat ini berlaku berdasarkan kepada tiga ayat Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas iaitu berdasarkan ayat yang pertama Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan ,ayat kedua dan ketiga Al-Quran diturunkan pada malam yang berkat. Firman Allah SWT: surah Al Baqarah /: ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْاَنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
“(Masa Yang Diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan Yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia”

إِنَّآ أَنْزَلْنَهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَرَكَهٍ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Yang berkat”
Ad-Dukhan ; 3
إِنَّآ أَنْزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ القَدْرِ
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada malam Lailatul-Qadar,”
Al-Qadr : ayat 1.
Dikeluarkan oleh Al Hakim dengan sandarannya daripada sa’id ibnu jabir meriwayatkan Abdullah bin Abbas berkata,” Al-Quran diasingkan daripada al-Dhikr(الذكر) dan ditempatkan di Bait al- ‘Izzah di langit dunia. Dan didatangkan malaikat Jibril untuk menurunkannya(alquran) keatas nabi Muhammad s.a.w…
Keadaan
Tidak dinafikan juga bahawa Al-Quran diturunkan ke Bait Al-‘Izzah daripada alam ghaib(lauh al-mahfuz) yang tidak diketahui apa-apa sekalipun tentangnya melainkan dari kalangan yang tidak pernah melakukan dosa.Iaitu Nabi Muhammad s.a.w.
Hikmah
Turunnya Al-Quran ini sepertimana dikatakan oleh Al-A’lamah Abu Syammah iaitu pentingnya perintah Al-Quran dengan melakukan suruhan daripada penurunannya dengan pengetahuan suku sakat di langit tujuh bahawa sesungguhnya bagi kitab akhir ini diturunkan keatas nabi yang terakhir untuk memuliakan ammat Islam, dan penurunannya sebanyakm dua kali iaitu secara sepenuhnya dan secara sikit demi sedikit mengikut keadaan dan masa.
Kepada Rasullallah s.a.w daripada malaikat Jibril a.s dalam masa 23 tahun.
Penurunan ini berlaku secara beransur-ansur. Al-Quran mula diturunkan kepada Rasulullah s.a.w sejak baginda dilantik menjadi rasul dan selesai apabila baginda hampir wafat, iaitu dalam tempoh dua puluh tiga tahun. Tiga belas tahun di Makkah dan sepuluh tahun di Madinah Munawarah. Bukti ini dirakamkan dalam surah As-Syua’ra’ ayat 193: -
نَزَلَ بِهِ الرُوْحُ الأَمِيْنُ
Maksudnya :”Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril Yang amanah”Keadaan
Daripada kisah An-Nawasi bin Sam’an maka terangkat Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w: Apabila bercakap tentang wahyu Allah s.w.t yang diambil dari langit dunia maka bergegarlah yang amat kuat, apabila didengar oleh ahli langit maka mereka terkejut, dan terus sujud, maka terjadilah dikalangan mereka iaitu malaikat jibril terangkat kepala. Maka Allah s.w.t berfirman dengan wahyunya dengan kekuatan Yang Maha Kehendak bagiNya,…

Penurunan Al-Quran secara beransur-ansur
Apa yang dimaksudkan turunnya Al-Quran secara beransur-ansur disini ada dua dari bahasa arab iaitu تنزيل dan إنزال yang memberi maksud turunnya atas jalan berperingkat dan berselerak, pendapat ini dijelaskan oleh Ulama’ Bahasa tentang perbezaannya iaitu sikit-sikit dan sekaligus, maka kalimah “ تنزيل ” bermaksud turunnya Al-Quran secara berperingkat dan “ إنزال ” bermaksud turunnya Al-Quran secara umum atau sekaligus. Sepertimana yang diceritakan dalam al-Quran dalam surah Al-Isra’ : ayat 106.

انًا فـَـرَقْنهُ لِتَقْرَأهُ عَلـَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزّلنَهُ تَنْزِيْلًا ءوَقـُـرْ
“Dan Al-Quran itu Kami bahagi-bahagikan supaya Engkau membacakannya kepada manusia Dengan lambat tenang; dan Kami menurunkannya beransur-ansur.”

Hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur
1. Menetap dan menenangkan hati Nabi Muhammad s.a.w
2. Mengehad hujah-hujah penentang ajaran Islam dan membuktikan kemu’jizatan seorang nabi.
3. Memudahkan penghafazan dan memahaminya.
4. Mengikuti cerita-cerita dan peringkat-peringkat sesuatu syariat dalam Islam.
5. Membuktikan secara tegas dan tepat bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Yang Terpuji lagi Bijaksana.

Definisi Wahyu

Wahyu

Perkataan "Wahyu" adalah berasal dari kata dalam Bahasa Arab yang berasal daripada perkataan "awha" bermaksud; inspirasi daripada orang lain atau arahan seseorang. Secara umumnya,Wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah (كلام الله) S.W.T. yang disampaikan kepada para Rasul-Nya.

Nabi Muhammad sebagai salah seorang rasul (pesuruh) Allah Taala juga menerima wahyu yang disampaikan melalui perantaraan Malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ialah Surah Al-'Alaq (سورة العلق) ayat 1-5:

أقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم


sambungan--->

 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 Anatomi Al-Quran |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net