<< Definsi Al-Quran >>


DEFINISI AL-QURAN:


1. Dari segi bahasa: ada 3 makna:


1.1 - Qara’a = membawa makna mengumpulkan dan menghimpun.
1.2 – Qiraah = bererti menghimpun huruf-huruf dan satu kalimah dengan satu kalimah yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi.


Perkataan Quran pada mulanya asal daripada qiraah, iaitu masdar  dari kata qara’a, qiraatan, quranan.


Allah SWT berfirman:


Ertinya: “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.” (Al-Qiyaamah: 17–18).


Kalimah Qur’anah (bacaannya) pada ayat di atas bererti qiraatuhu (bacaannya/cara membacanya). Jadi, kalimah itu adalah masdar menurut wazan (konjunsi) fu’lan. Dengan ini kita dapat mengatakan qara’tuhu, quran, qiraatan wa quranan, ertinya sama saja.

Di sini maqru’ (apa yang dibaca) diberi nama quran (bacaan), yakni penamaan menggunakan kaedah tatabahasa arab (wazan) maf’ul dengan masdar.


Sesungguhnya penggunaan kalimah (perkataan) Al-Quran untuk mengenalkan kepada kita akan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. 

Oleh itu, fahamlah kita secara khusus Al-Quran ialah:
‘Kalam  Allah yang telah ada azali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dengan lafaz dan makna, membacanya dikira sebagai ibadah’

Huraian Definisi Al-Quran

Definisi
Huraian Definisi
Kalamullah
Kalam (kata-kata) yang turun daripada Allah S.W.T
Yang Bermukjizat
Mempunyai mukjizat yang tersendiri (kelebihan & kekuatan)
Yang Diturunkan
Dikeluarkan daripada Luh Mahfuz atau baitul Izzah dan seumpama dengannya.
Kepada Nabi Muhammad
Khusus kepada Nabi akhir zaman (Muhammad s.a.w)
Melalui Malaikat Jibril
Sebagai perantaraan antara Allah dan Rasulullah.
Dalam Bahasa Arab
Khusus dalam bahasa Arab sahaja.
Secara Mutawatir
Diturunkan secara berperingkat-peringkat berdasarkan keadaan dan suasana.
Membaca Setiap Huruf Adalah Ibadah
Sesiapa yang membaca Al-Quran di berikan pahala ibadah. Hanya Kalamullah yang boleh dibaca di dalam solat.

Maka, jika kita mendengar orang membaca ayat Quran,kita boleh mengatakan bahawa ia sedang membaca Alquran.


Firman Allah s.w.t:


Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah akannya, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.(Al-A’raaf: 204).


Maksudnya:

jika dibacakan Al-Quran kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang mahu pun di luar sembahyang, terkecuali dalam shalat berjamaah ma'mum boleh membaca Al-Faatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al Quran.


Sebahagian ulama menyebutkan bahawa pernamaan kitab ini dengan nama Al-Quran kerana mencakupi inti-pati daripada kitab-kitab-Nya yang di turunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad s.a.w, bahkan mencakupi inti dari semua ilmu.

Kebenaran ini telah termaktub dalam firman-Nya yang ertinya,

“Dan, Kami turunkan kepadamu al-kitab (Quran) sebagai penjelasan bagi segala sesuatu.” (An-Nahl: 89).


“Tiada Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-kitab ini (Quran).” (Al-An’am: 38).

Pendapat kedua :

Sebahagian ulama berpendapat bahawa kata Quran itu pada asalnya tidak berhamzah sebagai kata jadian.


Mungkin kerana ia dijadikan sebagai suatu nama bagi kalam yang diturunkan kepada Nabi saw. dan bukannya kata jadian dari qaraa


Adapun mungkin juga kerana ia berasal dari kata qarana asy-syai’ bi asy-syai’, yang bererti memperhubungkan sesuatu dengan yang lain atau juga berasal dari kata qaraain (saling berpasangan), kerana ayat-ayatnya satu dengan yang lain saling menyerupai. Dengan demikian, huruf nun itu asli.


Namun, pendapat ini adalah diragukan,- Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama.
Al-Quran Dari Sudut Istilah:

2.1 Menurut Istilah


Al-Quran memang sukar untuk diberi definisi-definisi akli yang menerangkan segala jenis, bahagian-bahagian, serta ketentuan-ketentuannya yang khusus.


Apa yang pasti, sebenarnya Al-Quran mempunyai bukti yang cukup  untuk menterjemahkan maknanya, adalah dengan lebih tepat seandainya kata kita menghayati Al-Quran ini dalam kehidupan ini.


Definisi Alquran  adalah menghadirkannya dalam fikiran atau dalam realiti, contohnya kita menunjuk sebagai Quran kepada yang tertulis dalam mushaf atau terbaca dengan lisan.

Untuk itu, kita katakan, “Quran adalah apa yang ada di antara dua buku,” atau kita katakan juga, “Alquran adalah bismillaahir rahmaanir rahiim, alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin … minal jinnati wannaas.”


Para ulama menyebutkan definisi Alquran secara istilahnya:ada empat pecahan :


1 - mendekati maknanya dengan membezakan dari yang lain dengan menyebutkan bahawa Alquran adalah kalamullah atau firman Allah


2 - diturunkan kepada Muhammad saw.


3- membacanya merupakan ibadah.


4- dan penyampaian secara mutawatir.

Dalam definisi kalam - merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam. Dan, dengan menggabungkannya kepada Allah (kalamullah) bererti tidak termasuk semua kalam manusia, jin, dan malaikat.

Dan, dengan kata-kata yang diturunkan, maka tidak termasuk kalam Allah yang sudah khusus bagi milik-Nya.


“Katakanlah, ‘Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan firman Rabku, akan habislah lautan sebelum firman Rabku habis ditulis, sekalipun Kami berikan tambahannya sebanyak itu pula.” (Al-Kahfi: 109).


“Dan, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan sesudahnya tujuh lautan lagi, nescaya kalam Allah tidak akan habis-habisnya.” (Luqman: 27).


Dan membatasi apa yang diturunkan itu hanya kepada Muhammad saw., tidak termasuk apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur.


Adapun yang pembacaannya merupakan suatu ibadah mengecualikan hadis-hadis ahad dan hadis-hadis qudsi–bila kita berpendapat bahawa yang diturunkan Allah itu kata-katanya–sebab kata-kata pembacaannya sebagai ibadah, ertinya perintah untuk membacanya di dalam salat dan lainnya sebagai suatu ibadah, sedangkan qiraat ahad dan hadis-hadis qudsi bukanlah satu ibadah jika membacanya.


Sifat-Sifat Al-Quran


3. Nama Dan Sifat Al-Quran


Allah menamakan Alquran dengan beberapa nama;


BIL
NAMA
TAKRIF
1
Al-Quran
“Alquran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.” (Al-Isra’: 9).
2
Kitab
“Telah kami turunkan kepadamu al-kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu.” (Al-Ambiya’: 10).
3
Furqan
“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam.” (Al-Furqan: 1).
4
Zikr
“ Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr (Alquran) dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya.” (Al-Hijr: 9).
5
Tanzil
“Dan, Al-Quran ini Tanzil (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.” (Asy-Syu’ara: 192).


1) Al-Quran


“Alquran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.” (Al-Isra’: 9).


2) Kitab


“Telah kami turunkan kepadamu al-kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu.” (Al-Ambiya’: 10).


3) Furqan


“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam.” (Al-Furqan: 1).


4) Zikr


“ Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr (Alquran) dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya.” (Al-Hijr: 9).


5) Tanzil


“Dan, Al-Quran ini Tanzil (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.” (Asy-Syu’ara: 192).
Al-Quran dan Al-Kitab lebih popular dari nama-nama yang lain. Dalam hal ini Dr. Muhammad Abdullah Daraz berkata, “Ia dinamakan Quran kerana ia ‘dibaca’ dengan lisan, dan dinamakan al-kitab kerana ia ‘ditulis’ dengan pena. Kedua nama ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataannya.”


Penamaan Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat bahawa selayaknyalah ia dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan. Dengan demikian, apabila di antara salah satunya ada yang diseleweng, maka yang lain akan meluruskannya. Kita tidak dapat menyandarkan hanya kepada seseorang sebelum hafalannya sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh para sahabat, yang dinukilkan kepada kita dari generasi ke generasi menurut keadaan sewaktu di buat pertama kali. Dan, kita pun tidak dapat menyandarkan hanya kepada tulisan penulis sebelum tulisan itu sesuai dengan hafalan tersebut berdasarkan isnad yang sahih dan mutawatir.


Dengan penjagaan yang ganda ini, yang oleh Allah telah ditanamkan ke dalam jiwa umat Muhammad untuk mengikuti langkah Nabi-Nya, maka Quran tetap terjaga dalam benteng yang kukuh.


Hal itu tidak lain untuk mewujudkan janji Allah yang menjamin terpeliharanya Quran, seperti difirmankan-Nya,


“Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr (Alquran) dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya.” (Al-hijr: 9).


Dengan demikian, Quran tidak mengalami penyimpangan, perubahan, dan keterputusan sanad, seperti terjadi pada kitab-kitab terdahulu.


Penjagaan ini di antaranya menjelaskan bahawa kitab-kita samawi lainnya diturunkan hanya dalam waktu itu, sedang Quran diturunkan untuk membetulkan dan menguji kitab-kitab yang sebelumnya. Kerana itu, Al-Quran mencakupi hakikat yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu dan menambahnya dengan tambahan yang di kehendaki Allah. Al-Quran menjalankan fungsi kitab-kitab sebelumnya, tetapi kitab-kitab itu tidak dapat menempati posisinya. Allah telah menakdirkan untuk menjadikannya sebagai bukti sampai hari kiamat. Dan, apabila Allah menghendaki suatu perkara, maka Dia akan mempermudah jalannya ke arah itu. Kerana, Dia Maha bijaksana dan Maha tahu. Inilah alasan yang paling kuat.


Allah telah melukiskan Quran dengan beberapa sifat, di antaranya sebagai berikut.


BIL
SIFAT
PENJELASAN
1
Nur (Cahaya)
“Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang.” (An-Nisa’: 174).
2
Huda
(Petunjuk), Syifa’ (Ubat), Rahmah (Rahmat), dan Mau’izah (Nasihat)
3
Mubarak (yang Diberkati)
Dan, Alquran ini adalah kitab yang telah kami berkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ….” (Al-An’am: 92)
4
Busyra (Khabar Gembira)
“… yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 97).
5
‘Aziz (yang Mulia)
“Mereka yang mengingkari az-zikr (Alquran) ketika Alquran datang kepada mereka, (mereka pasti celaka). Alquran adalah kitab yang mulia.” (Fussilat: 41).
6
Majid (yang Dihormati)
“Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Alquran yang dihormati.” (Al-Buruj: 21).

1.   Nur(Cahaya)


“Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang.” (An-Nisa’: 174).


2. Huda


(Petunjuk), Syifa’ (Ubat), Rahmah (Rahmat), dan Mau’izah (Nasihat)


“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan ubat bagi yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Yunus: 57).
Mubin (yang Menerangkan)


“Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan.” (Al-Ma’idah: 15).

3. Mubarak (yang Diberkati)


“Dan, Alquran ini adalah kitab yang telah kami berkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ….” (Al-An’am: 92)

4. Busyra (Khabar Gembira)


“… yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 97).

5. ‘Aziz (yang Mulia)


“Mereka yang mengingkari az-zikr (Alquran) ketika Alquran datang kepada mereka, (mereka pasti celaka). Alquran adalah kitab yang mulia.” (Fussilat: 41).

6. Majid (yang Dihormati)


“Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Alquran yang dihormati.” (Al-Buruj: 21).

Basyir (Pembawa Khabar Gembira ) dan Nazir (Pembawa Peringatan) 

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa khabar gembira dan yang membawa peringatan.” (Fusilat:3–4)
 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 Anatomi Al-Quran |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net